Get Adobe Flash player

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

Основне академске студије
Студијски програм: ПОЛИТИЧКЕ НАУКЕ
Назив предмета Цивилизација и култура
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
И III 2п 6
Наставници др Остоја Ђукић редовни професор; Горан Стојановић асистент
Опис и циљ изучавања предмета:

У изучавању цивилизација полази се од предцивилизацијског периода у историји човјечанства. Дефинишу се појмови цивилизација и култура и прави разлика између култура и цивилизација Истока и Запада. Обухвата се подјела културе на материјалну и духовну, глобалну и локалну, елитну и масовну. Пажња и ударна компонента у изучавању цивилизација је усмјерена на: цивилизације Блиског истока, индијску, кинеску и јапанску те грчку и римску цивилизацију. Обухваћене су цивилизације старе Америке, велике православне цивилизације Византија и Русија, затим је обрађена исламска цивилизација и њена експанзија у свијету. Циљ је да се студент упозна са мјестом и улогом култура и цивилизација у историји човјечанства, њиховом генезом и дегенерацијом, затим особеностима појединих цивилизација, њиховим значајем за историју човјечанства и њиховом улогом за човјека и данашњи свијет.

Садржај предмета:
1. Предцивилизацијски период у историји човјечанства

2. Појам, историјат и карактеристике цивилизација

3. Основна обиљежја појма културе

4. Разлике између Истока и Запада

5. Материјална и духовна култура

6. Глобална и локална култура

7. Елитна и масовна култура

8. Цивилизације Блиског истока (Сумер, Вавилон, Асирија,Феникија, Египат, Јудеја и Персија)

9. Домети и успон кинеске цивилизације

10. Древна индијска цивилизација и њене карактеристике

11. Традиција и савременост јапанске цивилизације

12. Грчка и римска цивилизација те њихов значај за историју човјечанства

13. Цивилизације старе Америке (Маје, Астеци, Инке)

14. Велике православне цивилизације (Византија и Русија)

15. Исламска цивилизација и њена експанзија у свијету

Методе наставе и савладавања градива:
Професор обрађује појмове, проблеме, теоријски и историјски развој предмета екс катедра, вршећи и консултације око евентуалних нејасноћа. Асистент је задужен за интерактивну анализу класичних текстова, презентације есеја те дебатовање око одређених контраверзних етичких питања. Од студента се очекује да редовно похађа наставу, одбрани есеј и савлада обавезну литературу.
Литература:

1. Ђукић Остоја, Сфинга цивилизација, Филозофски факултет универзитета у Бањој Луци, Народна библиотека Иво Андрић, Бања Лука – Челинац, 2005.

2. Ђукић Остоја, Култура, етика и вођење организације, Факултет за пословни инжењеринг и менаџмент, Бања Лука, 2005.

3. Велике цивилизације свијета, Екстраде, Ријека, 2000.

4. Влаховић Петар, Народи и етничке заједнице свијета, Вук Караџић, Београд, 1984.

5. Дјурант Вил, Источне цивилизације, Београд, 1995.

6. Цивилизације на раскршћу, Београд, 1972.

7. Цивилизације древних народа, Нови Сад – Подгорица, 2002.

8. Петровић Сретен, Култура и цивилизација, Лела, Београд, 1997.

9. Енциклопедија живих религија, Београд, 2005.

10. Атлас човјечанства, Рад, Београд, 1986.

11. Бернард Левин, Стара индијска цивилизација, Београд,1983.

12. Вишић Марко, Књижевност древног Блиског истока, Октоих, Подгорица, 2000.

13. Девиде Владимир, Јапан (Прошлост и будућност у садашњости), Знање, Загреб, 1988.

14. Кина, Југословенска ревија, Младост, Београд – Загреб, 1980.

15. Грабар Андре, Византија, Нови Сад, 1969.

16. Фазлур Рахман, Дух ислама, Београд, 1987.

17. Енциклопедија политичке мисил I и II, Деметра, Загреб, 2002.

18. Вељачић Чедомил, Размеђа азијских филозофија I и II, Либер, Загреб,1978.

19. Зењковски В., Историја руске филозофије, Београд – Подгорица, 2002.

20. Фунг Ју–Лан, Историја кинеске филозофије, Нолит, Београд, 1977.

Облици провјере знања и оцјењивање:
Семинар / Презентација 20 бод. Завршни испит 50 бод. I pок
Колоквијум 20 бод. Присуство 10 бод. II рок
Име и презиме наставника који је припремио податке: Проф. др Остоја Ђукић