Get Adobe Flash player

Biblioteka „Ormar“

Studentima sa odsjeka Filozofije i odsjeka Sociologije

Slobodno je zaduživanje knjiga koje se u Ormaru nalaze:

1. Aristotel- Metafizika

2. Aristotel- O nebu

3. Aristotel- Politika

4. Aristotel- O pesničkoj umetnosti (skripta)

5. Avgustin- Ispovesti (izbor iz djela)

6. Aćimović, Mirko- Metalogike

7. Aranđelović, Jovan- Spisi savremenih srpskih filozofa I i II

8. Aranđelović, Jovan- Povesno mišljenje i epohalna svest

9. Berberović, Jelena- Glavni pravci analitičke filozofije u XX veku

10. Bošnjak, Branko- Sistematika filozofije (skripta)

11. Bošnjak, Branko- Grčka filozofija (skripta)

12. Bošnjak, Branko- Filozofija od Aristotela do renesanse (skripta)

13. Veljačić, Čedomil- Pjesme prosjaka i prosjakinja

14. Gete, J.V.- Faust (izbor iz djela)

15. Gelen, Arnold- Čovjek

16. Drinić, Miroslav- Nauka i metafizika

17. Đukić, Bogomir- Ljudska prašina

18. Đukić, Bogomir- Nepočin-staza

19. Đukić, Bogomir- Saga o kritici

20. Đukić, Bogomir- Antologija srpske književne kritike i esejistike Republike Srpske

21. Đukić, Bogomir- Genetički strukturalizam

22. Đukić, Bogomir- Filozofska misao Srba u BiH I i II

23. Engels, Fridrih- Anti-Dühring

24. Engels, Fridrih- Poreklo porodice, privatne svojine i države

25. Empedokle- Fragmenti mističnog

26. Živanović, Miodrag- Plava predavanja i plavo i ultravioletno

27. Živanović, Miodrag- Pojam neprebol

28. Zaječarević, Gligorije- Logika

29. Jeremić, Dragan- O filozofiji kod Srba

30. Jokić, Vujadin- Filozofija Martina Hajdegera

31. Kron, Aleksandar- Savremena filozofija logike i matematike

32. Kron, Aleksandar- Metodologija i filozofija nauke

33. Kron, A; Novaković, S.- Realizam, naturalizam i empirizam

34. Knjazev-Adamović, S.- S moje tačke gledišta

35. Kalik, Rade- Filozofija običnog jezika

36. Kampanela, Tomazo- Grad Sunca

37. Karnap, Rudolf- Filosofija i logička sintaksa

38. Lakroa, Mišel- New age, ideologija novog doba

39. Makijaveli, Nikolo- Vladalac

40. Marks- Engels- O književnosti i umjetnosti

41. Marks, Karl- Bijeda filozofije

42. Marks, Karl- Članci i sjećanja

43. Marks, Karl- Kritika gotskog programa

Engels, F.- Kritika nacrta erfurtskog programa

44. Mendelson- Bartoldi, Feliks- Pisma sa putovanja

45. Merkuze, Herbert- Čovjek jedne dimenzije

46. Milošević, Nikola- Šta Lukač duguje Ničeu I i II

47. Niče, Fridrih- Filozofija u tragičnom razdoblju Grka (skripta)

48. Novaković, Staniša- Filozofija, metod i razvoj naučnog saznanja

49. Novaković, Staniša- Savremena uloga i organizacija nauke

50. Novaković, Staniša- Naučni realizam i antirealizam u savremenoj metodologiji

51. Novaković, Staniša- Filozofija nauke u prvoj polovini XX veka

52. Njutn-Smit, Vilijem- Racionalnost nauke

53. Platon- Meneksen, Fileb, Kritija

54. Platon- Fedar (skripta)

55. Plesner, Helmut- Stupnjevi organskog i čovjek

56. Pejović, Danilo- Hermeneutika, znanost i praktična filozofija

57. Petrović, Sreten- Marksistička estetika

58. Petrović, Gajo- Engleska empiristička filozofija (skripta)

59. Petrović, gajo- Logika (skripta)

60. Pera, M; Ši, V. R.- Uveravajuća nauka (veština naučne retorike)

61. Premec, Vladimir- Biće beskonačnog

62. Paskal, Blez- Misli II

63. Radović, Borislav- Čitajući Vergilija

64. Riter, Joakim- Hegel i francuska revolucija

65. Simić, Radoje- Uvod u filozofiju stila

66. Spremić, Ljiljana- Граммата Еллнnika

67. Stojičić, Milenko- Lomonosov, prvi Rus

68. Sinđelić, Svetozar- Relativnost naučne racionalnosti

69. Filozofski spisi (misao u BiH 1918-1941)

70. Fink, Eugen- Osnovni fenomeni ljudskog postojanja

71. Fihte, J. G.- Zatvorena trgovačka država/ Pet predavanja o određenju naučnika

72. Fjodorov, Nikolaj- Filozofija zajedničkog djela

73. Hegel, G.V.F.- Istorija filozofije II

74. Hegel, G.V.F.- Nauka logike II

75. Hegel, G.V.F.- Osnovne crte filozofije prava

76. Horkhajmer,Maks- Pomračenje uma

77. Horkhajmer/Adorno- Dijalektika prosvjetiteljstva

78. Hantington, Semjuel- Sukob civilizacija

79. Hemlin, Dejvid- Teorija saznanja (skripta)

80. Šajković, Radmila- Ogledi o novovekovnoj evropskoj filozofiji I i II

81. Šeler, Maks- Položaj čovjeka u kosmosu/Čovjek i povjest

82. Broh, Herman- Misli o politici

83. Đurašinović, Pejo- Sociologija rata u BiH 1992-1995.

84. Đurašinović, Pejo- Trivijalizacija društva (hrestomatija)

85. Pušić, Ljubinko- Preduzetnici i grad

86. Pušić, Ljubinko- Urbana kultura

87. Engels, Fridrih- Položaj radničke klase u Engleskoj

88. Engels, Fridrih- Njemački seljački rat

89. Ekonomske analize (progresivna misao u BiH 1918-1941.)

90. Eliason, Per Elis- Muškarci, žene i nasilje

91. Lenjin, V.I.- Seljački pokreti i agrarno pitanje

92. Lenjin, V.I.- Država i revolucija

93. Lenjin, V.I.- Imperijalizam kao najviši stadij kapitalizma

94. Lenjin, V.I.- Korak napred, dva koraka nazad

95. Lenjin, V.I.-Socijalistička revolucija i pravo naroda na samoodređenje

96. Lenjin, V.I.- Šta da se radi?

97. Milić, Vojin- Društvena struktura i pokretljivost Jugoslavije

98. Milošević, Božo- Umeće rada

99. Milošević, Božo- Tehničko stvaralaštvo radnika

100. Milić, Anđelika- Sociologija porodice

101. Rot, Nikola- Opšta psihologija

102. Stojaković, Petar- Kognitivni stilovi i stilovi učenja

103. Članci o društvenoj stvarnosti (progresivna misao u BiH 1918-1941.)

104. Čekrlija, Đorđe i saradnici- Društvene orjentacije mladih

105. Arsović, Zoran- Fenomenologija i Evropa

106. –Život sa smislom

107. –What remains after the Hague (Šta nakon Haga ostaje)

108. Arsović/Simeunović/Kerović- Pojam Evrope i proces evropeizacije

109. Đukić, Ostoja- Filozofski temelji morala i prava

110. – Sfinga civilizacija

111. Kerović, Radivoje- Istorija filoyofije I i II

112. –Smisao i egzistencija

113. Kerović/Arsović/Drinić- Čovjek i tehnološka civilizacija

114. Nataša Vilić- Filosofija (djela) umjetnosti

115. Đukić, Bogomir- Forma i vrednota

116. –Savremene strategije obesmišljavanja

117. –Helenska estetika

118. –Saga o kritici

119. –Estetičke priče (ogledi o Ranku Pavloviću)

120. –Nauke o umjetnosti na početku XXI vijeka

121. –Estetičke teme

p.s. Očekujte još novih naslova uskoro.

„bibliotekari“ će dežurati kod Ormara srijedom i petkom od 12-13h… …

Miroslav 066-894-988

Stefani 066-407-475

Marko 066-466-423