Get Adobe Flash player
ПОДАЦИ О КУРСУ
Шифра   Статус предмета

Обавезан

Година

II

Број ЕЦТС кредита

6

Семестар

III

Фонд часова

60 (30п + 30в; у 15 седмица)

ОПИС ПРЕДМЕТА КУРСА
              Сврха овога курса јесте у оспособљавању студента да се суочи са тешким моралним дилемама, упозна са основним појмовима и теоријским концепцијама и све то примјени у личном одлучивању, као потрази смисла и среће властите егзистенције.  Најбољи начин да се ово оствари јесте путем изучавања историје етике. Почећемо од древних народа истока и старих грчких пјесника. Велики акценат ставићемо на бесмртног Сократа, Платона и Аристотела.  Посматраћемо Стоичку и Епикурејску филозофију као директан резултат распада полиса и потраге за извјесним темељима. Овај (први) дио курса завршићемо са хришћанском етиком.  Студент ће упознати историјски развој моралне филозофије антике и средњег вијека, побољшати анализу и интерпретацију, филозофско мишљење и писање, те стати на пут моралног усавршавања.

САДРЖАЈ ПРЕДАВАЊА

 1. Уводно предавање. Упознавање са студентима и договор око обавеза. Подјела семинарских радова.
 2. Увод у етику. Аксиологија и вриједности. Врсте норми. Појмови морал-етика. Етика као  дисциплина.
 3. Основни појмови, теоријски правци и проблеми.
 4. Морал као друштвена појава. Морал и религија. Морал и обичај. Морал и право. Морал у науци и политици. Примијењена етика.
 5. Основе црте етичких учења код источних народа (Индија, Кина, Јапан).
 6. Књижевност и етика (Хомер, Софокле, Есхил). Почеци етике– предсократовци.
 7. Софистички релативизам. Сократ.
 8. Значај сократове смрти. Киничка и Киренска школа.
 9. Платонова етика хармоније и учење о идејама. Политика и етика.
 10. Аристотел о највишем добру, врлини и средњој мјери.
 11. Аристотел о пријатељству. Модерна рехабилитација Аристотелове практичне филозофије.
 12. Епикурова традиција. Стоичка школа.
 13. Хришћанска етика. Апостол Павле. Патристика и Августин.
 14. Схоластика и етички погледи Томе Аквинског.
 15. Колоквиум

  НАСТАВНИ МЕТОД, ОБАВЕЗЕ СТУДЕНАТА И ПРОЦЈЕНА ИСХОДА УЧЕЊА
–          Професор обрађује појмове, проблеме, теоријски и историјски развој предмета екс катедра, вршећи и консултације око евентуалних нејасноћа. Асистент је задужен за херменеутичку анализу класичних текстова, презентације есеја те дебатовање око одређених контроверзних етичких питања.
–               Од студента се очекује да: редовно похађа предавања, усмено одбрани и преда писмени есеј(д), положи колоквијум, прочита  сва задана класична дјела (ц). С тиме је стекао право да изађе на усмени дио испита. Уколико се не положи колоквијум или се неоправдано  изостане више од 4 (тј. 1/3) предавања, студент је дужан благовремено договорити и одбранити додатни есеј.-          Оцјењивање се врши бројчано и то оцјенама:  5,6,7,8,9,10.
  ЛИТЕРАТУРА

 

a)      Дјела уводног карактера:

1)      Мебот Џ., Увод у етику, Нолит, Београд, 1981.

2)      Перовић Миленко, Увод у етику, Савез педагошки друштава,2003.

3)      Кирил Темков, Добар, бољи, најбољи, Скопље, 2002.

 

b)      Дјела приручног карактера (историски прегледи, енциклопедије, уџбеници):

1)      Ђурић М., Историја Хеленске етике, Завод за уђбенике и наставна средства, Београд, 1997.

2)      Јодл Ф., Историја етике (као филозофске науке) И , Веселин Маслеша, Сарајево,1975.

3)      Макинтајер А., Кратка историја етике, Плато, Београд, 2000.

4)      Павићевић Вуко, Основи етике, Издавачко-графички завод, Београд, 1974.

5)      Перовић Миленко, Етика, Графомедија, Нови Сад, 2001.

6)      Хартман, Етика, Наклада Љевак, Загреб, 2003.

7)      Кангрга, Етика – основни проблеми и правци, Техничка књига, Загреб, 2004.

8)      Остоја  Ђукиђ, Филозофски темељи морала и права, Графомарк, Лакташи, 2004.

 

c)       Класична дјела(obavezna literatura):

1)      Библија: Књига о Јову/ Јеванђеље (Марко, Матеј, Лука, Јован) / Павлове посланице/ Апокалипса

2)      Платон: Еутифрон/ Апологија/ Критон и Гозба/ Федон

3)      Платон, Држава, Дерета, Београд, 2005.

4)      Аристотел, Никомахова етика, Култура, Београд, 1970.

5)      Епикур, Основне мисли / Цицерон, О крајностима добра и зла / Сенека, Расправа о  блаженом животу

 

d)      Референтна дјела за  семинарске радове:

1)      Аристотел, Политика, Култура, Београд, 1970.

2)      Платон, Закони, Дерета, Београд, 2004.

3)      Августин, О држави божијој, Кршћанска садашњост, Загреб, 1996.

4)      Аквински, Држава, Глобус, Загреб, 1990.

5)      Хобс, Левијатан,Јесенски и турк, Загреб, 2004.

6)      Остоја Ђукић, Сфинга цивилизација (Преглед морално – етичких учења, обичаја и вјеровања, традиције и сродни феномена у цивилизациском трајању), Графомарк, Лакташи, 2005.

7)      Сенека, Одабрана писма Луцилију.

8)      Цицерон, О пријатељству; О старости; О дужности.

9)      Епикур, Посланице Херодоту, Посланице Менекеју.

10)   Лукић, Социологија Морала, Научна књига, Београд, 1976.

11)   Вебер, Протестантска етика и дух капитализма, Веселин Маслеша, Сарајево, 1989.

12)   Фром, Човјек за себе, Напријед, Загреб, 1980.

13)   Фром, Бјегство од слободе, Нолит, Београд, 1989.

14)   Поповић, Увод у психологију морала, Научна књига, Београд, 1973.

 

e)      Значајна дјела на страним језицима: 

1)      Enciclopedia of Ethics, ed. Lawrence and Charlotta Becker, New York, 1992.

2)      Encyclopedia of Ethics, ed. Shamon Duval, New York, 1999.

3)      A Companion to Ethics, ed. Petar Singer, Bladkwell Publishing, Oxford, 1991.

4)      Raphael D.D., Moral Philosophy, Oxford, 1981.

5)      Messner J., Ethik, Tyrolia Verlad, 1955.

6)      Gil Thomas, Ethik, Stuttgart, 1993.

7)      Hoffe Otfried, Lexikon der Ethik, C.H. Beck, Munchen, 1977.

8)      Dictionare d’ ethique et de philosophie morale, Sous la direction de Monique Canto – Sperher, Presses Universitares de France, Paris, 1997.

9)      Bayet Albert, Historie de la molale en France, Paris, 1930.

 

em