Get Adobe Flash player
УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
Дипломске академске студије
Студијски програм: ФИЛОЗОФИЈА
Назив предмета Савремене аксиолошке теорије
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
И 8/9 2п+2в 6
Наставници др Остоја Ђукић редовни професор; Горан Стојановић асистент
Oпис и циљ изучавања предмета:

Аксиологија је филозофска дисциплина која садржи сва суштинска знања о вриједностима: поријеклу, структури, класификацији, систему, хијерархији, односу вриједности и стварности, вриједновање вриједности, повезаности вриједности са потребама (циљевима, начинима) итд. Спада у фундаменталне филозофске дисциплине и посебно је повезана са етиком и естетиком. Међутим, поред моралних и  умјетнички постоје и друге вриједности које аксиологију везују са тзв.  посебним наукама, првенствено хуманистичким (економија, социологија, психологија, педагогија, политологија) од којих она користи различита сазнања с циљем утврђивања суштине вриједности уопште. Иако је фундаментална са прецизно одређеним предметом истраживања и систематизованим сазнањем она спада у најмлађе филозофска дисциплина, настале у претпрошлом (XIX) вијеку.  Полазиште њеног развоја у европској филозофији налазимо у антрополошком периоду грчке филозофије. Допринос ће се наставити и са осталим филозофима послије, а нарочито са творцима великих система модерне филозофије.  Вршећи уопштавања и утемељење страховито брзог развоја савремене науке са једне стране и стављањем човјека у центар истраживања савремене филозофије са друге конституисала се општа теорија вриједности – аксиологија. Најзаслужнији за то су Херман Лоце и Фридрих Ниче. Лоце објашњава да се филозофија суштински карактерише истраживањем вриједности за разлику од науке која се бави стварношћу. Ниче је читавим својим опусом захтјевао ”преврједновање свих вриједности”. Послије њих у нашем вијеку формирале су се три групе. Прва је Аустријско-њемачка школа феноменологије (Brentano, Scheler, Hartmann) затим Енглеска школа (Moore, Rashdall, Ross) и на крају  Америчка (Dewey, Lewis). Развојем еволутивне психологије, теорије избора и игре, доминацији метаетичког скептицизма те промјене модерног погледа на моралност уопште у Англо-америчкој аналитичкој традицији аксиолошка истраживања доживјела су помрачење. У задњих неколико деценија доживљава рехабилитацију (Iris Murdoch, John Rawls, Robert Nozick). Циљ курса је упознавати студента са развојем аксиологије и приказати нека од савремених филозофских решења проблема сумрака и кризе вриједности у којој живимо.

Садржај предмета:
 1. Упознавање са наставним програмом и обавезама студената
 2. Онтолошки статус вриједности
 3. Вриједности као норме друштвеног живота
 4. Динамика, подјела и хијерархија вриједности
 5. Социолошки и педагошки приступ систему вриједности
 6. Приказ развоја аксиолошке мисли (Грчка, Рим)
 7. Хришћанске вриједности и њихов значај за нашу цивилизацију
 8. Однос вриједности и стварности у модерној њемачкој идеалистичкој филозофији
 9. Савремено проблематизовање вриједности (Континентална филозофија)
 10. Савремено проблематизовање вриједности (Аналитичка филозофија)
 11. О вриједности стваралаштва
 12. Идеал хуманизма
 13. Сумрак вриједности и морала у савременом свијету
 14. Колоквијум
Методе наставе и савладавања градива:
Професор обрађује појмове, проблеме, теоријски и историјски развој предмета екс катедра, вршећи и консултације око евентуалних нејасноћа. Асистент је задужен за интерактивну анализу класичних текстова, презентације есеја те дебатовање око одређених контраверзних етичких питања. Од студента се очекује да редовно похађа наставу, одбрани есеј и савлада обавезну литературу.
Литература:
1. Животић Миладин, Аксиологија, Напријед, Загреб, 1986.2. Животић Миладин, Човјек и вриједности, Просвјета, Београд, 1966.3. Хартман Николај, Царство вриједности, у Етика, Наклада Љевак, Загреб, 2003.

4. Павићевић Вуко, Однос вриједности и стварности у модерној њемачкој аксиологији, Култура, Београд, 1958.

5. Ниче Фридрих, Сумрак идола (или како се филозофира чекићем), Чигоја Штампа, Београд, 2005.

6. Мур Џон Едвард, Принципи етике, Нолит, Београд, 1963.

7. Зимел Георг, Филозофија новца, ИК Зорана Стојановића, 2003.

8. Будон Рејмон, Иморализам (Сумрак вриједности?), ЦИД, Подгорица, 2005.

9. Пхаро Патрик, Социологија морала (смисао и вриједности између природе и културе), Масмедиа, Загреб, 2006.

10. Систем вриједности младих у послије ратном друштву у Босни и Херцеговини (истраживачки пројекат), Филозофски факултет Универзитета у Бањој Луци, 2006.

11. Hartman S. Robert, The Structure of Value, USI Press, 1967.

12. Graeber David, Toward An Anthropological Theory of Value, Palgrave Macmillan,2001.

13. Wiggins David, Needs, Values, Truth: Essays in the Philosophy of Value , Oxford University Press, USA, 1998.

14. Pomeroy Leon, The New Science of Axiological Psychology, Rodopi, 2005.

15. Nozick Rоbert, Philosophical Explanations, Harvard University Press, Cambridge, 1981. (V дио, поглавља 1-6)

16. Ross David, The Right and the Good , Oxford University Press, USA, 2003.

17. Ferre Frederick, Being and Value: Toward Constructive Postmodern Metaphysics, State University of New York Press, 1996.

18. Putnam Hilary, The Collapse of the Fact/Value Dichotomy, Harvard University Press 2002.

19. Smith Barry, Austrian Philosophy: The Legacy of Franz Brentano, Open Court Publishing Company, 1996.

20. Scheler Max, Formalismus in der Ethik und die Materiale Wertethik, Halle, 1927.

Облици провјере знања и оцјењивање:
Семинар / Презентација 20 бод. Завршни испит 50 бод. I pок
Колоквијум 20 бод. Присуство 10 бод. II рок
Име и презиме наставника који је припремио податке: Проф. др Остоја Ђукић