Get Adobe Flash player

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

Дипломске академске студије
Студијски програм: ФИЛОЗОФИЈА
Назив предмета Примијењена (практична) етика
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
И 8/9 2п+2в 6
Наставници др Остоја Ђукић редовни професор; Горан Стојановић асистент
Oпис и циљ изучавања предмета:

Примијењена етика добија све важније мјесто у савременом свијету. Велики дио човјечанства налази се на ивици егзистенције. Исцрпљују се рудна, гасна и друга природна богатства. Одавно је наступила поларизација на богате и сиромашне. Човјек је постао угрожен и долази у питање остваривање његове примарне егзистенције. Све актуелнија су питања еколошке, медицинске, пословне и етике изазване научно-технолошким револуцијама. Утилитаризам, материјализам и разне егоистичне тенденције узимају маха. Долази до насиља, терора и под изговором хуманитарне помоћи и увођења демократије покоравају се читави народи стварајући глобалну империју САД. У фокусу практичних разматрања налазе се проблеми везани за рат и  мир, злочин и казну, угрожавања права животиња и нерођених покољења, еутаназије и абортуса, генетском инжењерингу људи те нормирања различитих професија и међуљудских односа. Дакле, централно мјесто и циљ изучавања курса заузима улога свијести и савјести ”нове одговорности” у свијету у којем живимо.

Садржај предмета:
 1. Упознавање са наставним програмом. Приступ и домен примијењене етике
 2. Улога свијести и савјести у приступу примијењеној етичкој проблематици
 3. Утилитаризам и његово дејство у савременом свијету
 4. Етичка заштита животне средине и носиоци ”нове одговорности”
 5. Етика и економија у савременим условима привређивања
 6. Свјетско сиромаштво са етичког аспекта
 7. За и против абортуса у медицинској пракси
 8. Еутаназија и дилеме које она отвара
 9. Етички аргументи против клонирања људи и одговорност за људски геном
 10. Пословна етика и етика у спорту
 11. Насиље, тероризам и санкције у садашњем свијет
 12. Права животиња и нерођених покољења
 13. Рат и мир, злочин и казна са становишта савремене етике
 14. Социјална етика
 15. Колоквијум
Методе наставе и савладавања градива:
Професор обрађује појмове, проблеме, теоријски и историјски развој предмета екс катедра, вршећи и консултације око евентуалних нејасноћа. Асистент је задужен за интерактивну анализу класичних текстова, презентације есеја те дебатовање око одређених контраверзних етичких питања. Од студента се очекује да редовно похађа наставу, одбрани есеј и савлада обавезну литературу.
Литература:
Облици провјере знања и оцјењивање:
Семинар / Презентација 20 бод. Завршни испит 50 бод. I pок
Колоквијум 20 бод. Присуство 10 бод. II рок
Име и презиме наставника који је припремио податке: Проф. др Остоја Ђукић