Get Adobe Flash player

ЕТИКЕЦИЈА ПОЛАГАЊА ИСПИТА

 

            Упутства која слиједе односе се на наставу и начин полагања испита на предметима које предаје доц. др Горан Стојановић. Други професори имаће другачија правила и другачије критеријуме оцјењивања. Студенти су дужни да се око њих информишу и да их поштују.

Настава

            Настава се изводи у два облика, предавања и вјежбе (уколико су предвиђене програмом). Професор на предавањима обрађује појмове, проблеме, теоријски и историјски развој предмета ex chatedra, вршећи и консултације око евентуалних нејасноћа. Асистент на вјежбама је задужен за интерактивну анализу класичних текстова, презентације есеја те дебатовање око одређених контраверзних питања. Од студента се очекује да редовно похађа предавања, одбрани есеј и савлада обавезну литературу. Курсеви обично трају један семестар (15 радних седмица), или у колико је предмет већи, подијељен је на два курса од којих се сваки оцјењује појединачно.

На првим часовима професор обавезно представи програм рада, литературу и испитна питања. Ако сте их пропустили наставни материјал потражите од ваших колега. На овом сајту можете наћи скоро сав потребан материјал за наставу. Ту су силабуси и сва потребна литература за испит и семинарске радове.

Однос између наставника и студента је формалан али на предусретљив и колегијалан начин. Важећа су сва правила студентског и професорског кодекса (погледати на сајту универзитета). Наставничке титуле се дијеле на: асистент, виши асистент (магистар), доцент (докторант), ванредни професор, редовни професор, емеритус и академик (почасне титуле). Професором је правилно назвати и доцента уколико самостално држи предавања. Сарадника није правилно називати професором већ асистентом, па се тако од вас и очекује да ословљавате своје наставнике.

 

Предиспитне обавезе

Предиспитне обавезе у зависности од групе и предмета, те договора професора са асистентом максимално износе 50 бодова и могу да садрже:

а) Колоквијум 1 / Тест 1 – 20 бодова

б) Колоквијум 2 / Тест 2 / Семинарски рад /Реферат / Презентацију – 20 бодова

в) Присуство/ Активност – 10 бодова

Разлика између колоквијума и теста је у томе што при положеном колоквијуму аутоматски освајате максималан број бодова (нпр. 20), док при тесту можете добијате једино остварен број бодова (нпр. 9). Асистент има право да горе наведене бодове и обавезе расподијели како сматра за сходно у зависности од предмета остајући у оквиру од 50 бодова. Док је за усмени испит и закључну оцјену задужен професор.

Семинарски рад  се договара са асистентом на почетку семестра. Студент има право до друге радне седмице изабрати тему која га лично интересује. Уколико студент то не учини у наведеном термину тема семинарског рада биће му додијељена. Семинарски рад треба да има: насловну страну (са називом факултета, називом теме, именом и бројем индекса студента), садржај, уводни дио, разраду теме, закључак и референце. Семинарски рад првог циклуса треба да има најмање седам  библиографских јединица у које се неће рачунати интернет извори и најмање десет страница. Семинарски рад другог циклуса треба да има минимално четрнаест библиографских јединица у које се неће рачунати интернет извори и најмање двадесет страница. Све странице изузев прве морају бити нумерисане, можете користити било који сериф тип фонта, величина фонта је 12, маргине су стандардне, размак је 1.5, рад треба да садржи и биљешке у облику фуснота или енднота, можете користити било који стил писања (иако се препоручује Турабиан), рад се увезује спиралним коричењем.  Студент је дужан појавити се у договорено вријеме и пред групом колега одбранити свој семинар.

Реферат је рад мањег обима намијењен усменом излагању. Обично износи три до пет куцани страница текста и писан је у форми приказа књиге, чланка или проблема. Студент га не треба штампати нити предавати асистенту јер је намијењен информисању групе и покретању дискусије. Реферат уколико није презентован у договорено вријеме иако студент прикаже доказе да га је припремио износиће 0 бодова.

Активност се односи на учешће у расправама, правовременом договору и излагању ваших семинара/реферата у тачно утврђеном датуму. Студент има право изостати четири пута. Са петим изостанком губи право на потпис и  одузима му се 10 бодова. Током наставе телефони су угашени. Уколико имате питања немојте дизати руку и прекидати наставника, запишите питање и када се заврши час уколико на њега није одговорено онда га слободно поставите. Имајте на уму да вас универзитетски наставници неће опомињати шта да  запишете у своје биљешке; као и да све што говоре и пишу на табли може бити на писменом/усменом испиту.

Резултати теста/колоквијума биће објављени на овом сајту најдаље пет дана од дана тестирања. На тесту је дозвољено писати обичном оловком. Можете писати литиницом или ћирилицом али да је рукопис читљив. Уколико се не буде могло растумачити рукопис одговора, одговор се сматра нетачним. Исто је и са цијелим тестом, уколико заборавите ставити основне податке или нису јасни тест се сматра поништеним. Обавезно је написати број индекса, име и презиме великим штампаним словима и наслов семинарског рада (ако је рађен). Тест се ради само први термин првог рока након извођења наставе. За пролазну оцјену потребно је урадити 60% питања тачно. Ако сте пали на тесту или нисте присуствовали, из било којег разлога, сваки наредни испитни термин обавља се усмено. Студенти који нису задовољни оствареном оцјеном на тесту имају право изађи на усмени испит при чему им се оцјена теста поништава и испит полажу као да га излазе први пут. Уколико желите да вам се само упише остварена оцјена на тесту самостално попуњавате рубрике: назив предмета, статус предмета, број ецтс бодова. Приликом уписа оцјена није потребно да лично присуствујете, индекс можете послати и по колегама.  Оцјену са теста можете уписати на сваком наредном року и она вам важи једну школску годину. Сви тестови обавиће се у учионици у којој сте и слушали наставу, док се упис оцјена и усмени дио испита обавља на Филозофском факултету кабинет 313.

 

Усмени дио испита

            Усмени испит, и уписи оцјена, обавиће се у кабинету  – Филозофски факултет (кампус), други спрат десно, кабинет број 313. Због великог броја предмета и студената којима  се предаје ови испитни термини су фиксни! Студенти су дужни:

  1. Правовремено у својој студентској служби пријавити испит правилно и читко попуњавајући све рубрике. Обавезно написати број индекса, и властито презиме и име (баш тим редом) великим штампаним словима. Уколико закасните са пријавом испита, из било којих разлога, пријаве које доносите са собом неће бити прихваћене и нећете имати право изласка на актуелни испитни термин.
  2. Датум и сатница испита фиксирани су и видно означени па треба да се појавите у тачно договорено вријеме. Уколико вам се ови испитни термини поклапају са термином испита неког другог предмета неће бити промјене термина. Организујте се тако да можете стићи све, и изађите на други испитни термин.
  3. Приликом полагању усменог испита предност уласка у кабинет имају инвалиди и труднице. Уколико из било ког другог разлога (касните на аутобус, имате други испит итд.)  желите преко утврђеног реда полагати испит, вашој молби неће бити удовољено. Причекајте свој реди или дођите на други испитни термин.
  4. На усменом испиту приликом уласка у кабинет потребно је да имате свој индекс, оловку и  чист папир (на којем немате биљешке са предавања или пушкице). Можте користити свеску или књигу као ослонац за писање али да то није свеска или књига предмета који полажете. Испит се полаже тако што извлачите картице на којима се налази углавном по три питања. Питања приписујете и картицу стављате у индекс и предајете професору, пишете концепт у облику теза до десет минута који ће само вама служити као подсјетник, и усмено излажете одговоре на питања по редосљеду питања који вама највише одговара. Усмени испит траје од петнаест до максимално тридесет минута по студенту. Закључна оцјена се добија сабирањем бодова предисптних обавеза (максимално 50 бодова) са резултатима оствареним на усменом испиту (максимално 50 бодова). Уколико нисте задовољни оцјеном оствареном на усменом испиту можете поништити испит и доћи на други рок. У том случају остварена оцјена вам се неће рачунати и полажете испит изнова као да га излазите први пут. Након испита провјерите да ли вам је уписана одговарајућа оцјена и у случају грешке одмах се истог дана обратите асистенту да је исправи. Ако сте грешку примијетили дан након завршеног испита на исправку чекате наредни испитни термин.
  5. Апсолвенти имају право један испитни термин мјесечно, изузев августа када је годишњи одмор.  Ови термини нису за редовне студенте и они на њима не могу полагати.
  6. Ванредни студенти полажу испит по истим питањима литератури и у истим терминима као и редовни студенти. Ви једино нисте обавезни слушати наставу у пуном обиму нити имате предиспитних обавеза. Поред званичних термина на вас се односе и апсолвентски испитни рокови.

 

Подршка

            Испит може бити страшан поготово за студенте прве године који се са оваквим начином испитивања сусрећу први пут. Немате разлога да се плашите наставника нити самог испита. Одређена количина треме је позитивна чини вас будним и присутним. Алкохол вас може опустити али такође  и отупити за размишљање, избјегавајте га. Слично је и са кафом, колико год да вас разбуди и да енергије толико ће вас касније успавати. Организујте се тако да испит спремате континуирано током семестра, а не кампањски седмицу дана пред испит. Правилно организовани можете стић академски, пословни, породични и социјални живот без жртвовања. Испите спремајте из књиге и са литературом која је договорена а не из скриптица или покушаја конбинације знања са других предмета.  Информишите се о техникама учења и стилу академског писања. Научите неку од техника релаксације. Уколико имате проблема са спремањем испита наставник вам је увијек на располагању, слободно га питајте за помоћ.

Немојте схватити лично ако се некад и деси да се наставници наљуте или погријеше. Разумите  да имају велики број студената који захтијевају пажњу, и пуно бирократије која гуши оно што је заиста битно у науци и образовању, што је фрустрирајуће. Будите оптимистични и очекујте позитиван исход испита. Најгоре што вам се може десити јесте да паднете испит или добијете лошу оцјену. Што уопште и није страшно јер увијек имате друге рокове и могућност да поправите оно што није било уреду. Оцјена првенствено вама треба да служи као мјерило савладаности градива и не треба се гледати као награда или казна. Нема правила, као што студенти често мисле, да неко треба да падне или добије лошу оцјену. Сваки би наставник волио да свим својим студентима подијели највише оцјене али да то они својим трудом и знањем заслуже. Док се припремате за испит уживајте у интелектуалној гозби и дозволите себи да будете фасцинирани најдубљим мислима у људској историји развијајући вашу радозналост и креативност.

 

Информације

             За све остале информације, консултације са наставником и актуелна обавјештења око рокова и предавања, корисно вам је пријавити се на http://www.facebook.com/filozofija.banjaluka .

 

ИСПИТНИ РОКОВИ ЗА 2020/2021

 

Предмет/Термини Фебруарски Јунско-јулски Септембарски

 

Основи етике 08.02. и 22.02. у 9h 14.06. и 28.06. у 9h 10.09. и 24.09. у 9h
Етика 1 08.02. и 22.02. у 9h 14.06. и 28.06. у 9h 10.09. и 24.09. у 9h
Етика 2 08.02. и 22.02. у 9h 14.06. и 28.06. у 9h 10.09. и 24.09. у 9h
Источна филозофија 08.02. и 22.02. у 9h 14.06. и 28.06. у 9h 10.09. и 24.09. у 9h
Савремене етичке теорије 08.02. и 22.02. у 9h 14.06. и 28.06. у 9h 10.09. и 24.09. у 9h
Биоетика 08.02. и 22.02. у 9h 14.06. и 28.06. у 9h 10.09. и 24.09. у 9h
Етика у образовању 08.02. и 22.02. у 9h 14.06. и 28.06. у 12h 10.09. и 24.09. у 10h
Новинарска етика 08.02. и 22.02. у 12h 14.06. и 28.06. у 14h 10.09. и 24.09. у 12h
Етика у социјалном раду 08.02. и 22.02. у 12h 14.06. и 28.06. у 14h 10.09. и 24.09. у 12h
Медицинска етика (стоматологија) 08.02. и 22.02. у 13h 15.06. и 29.06. у 9h 10.09. и 24.09. у 14h
Медицина и друштво

(медицина)

08.02. и 22.02. у 15h 15.06. и 29.06. у 12h 10.09. и 24.09. у 14h
Медицинска етика (здравствена њега) 08.02. и 22.02. у 15h 15.06. и 29.06. у 12h 10.09. и 24.09. у 14h
Априлски и октобарски рок

26.04. и 15.10.2020.

сви термини испита за све групе су 12 часова на Филозофском факултету кабинет 313

Апсолвентски рокови

25.11.2020; 23.12.2020; 31.03.2021; 26.05.2021

сви термини испита за све групе су 9 часова на Филозофском факултету кабинет 313

Консултације

goran.stojanovic@ff.unibl.org

 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ – ЕЦТС – СТАТУС ПРЕДМЕТА

ОСНОВИ ЕТИKЕ, 5 обавезни

ЕТИKА 1, 5, обавезни

ЕТИKА 2, 5, обавезни

ИСТОЧНА ФИЛОЗОФИЈА , 5, изборни

САВРЕМЕНЕ ЕТИЧKЕ ТЕОРИЈЕ , 6, обавезни

ПРАKТИЧНА ЕТИKА , 6, изборни

АKСИОЛОГИЈА , 6, изборни

ЕТИKА У ОБРАЗОВАЊУ , 2, обавезни

ЕТИKА социологија, 5, изборни

ПОЛИТИЧKА ЕТИKА , 6, изборни

ЕТИKА У СОЦИЈАЛНОМ РАДУ, 3, обавезни

НОВИНАРСKА ЕТИKА , 6, обавезни

ЦИВИЛИЗАЦИЈА И KУЛТУРА , 6, изборни

МЕДИЦИНСKА ЕТИKА (стоматологија), 2, обавезни

МЕДИЦИНА И ДРУШТВО (медицина) , 5, обавезни

МЕДИЦИНСKА ЕТИKА (здравствена њега) , 2, обавезни