Get Adobe Flash player


Назив предмета: Етика (студијски програм политичких  наука)
Семестар: 5 семестар
Статус предмета: Изборни
Фонд часова: 2п 2в
Број ECTS бодова: 5
Наставник: Проф. др Остоја Ђукић
Сарадник: мр Горан Стојановић
Услов за похађање: Уписан 5 семестар
Електронска пошта наставника и сарадника: www.etika.rs.bagoranstoja@yahoo.com
Консултације: Након предавања – погледати распоред
Опис предмета
Етика је једна од најстаријих филозофских дисциплина па је незаобилазна у темељним студијама Политичких наука. Полазишне могућности за њено теоријско и практично осмишљавање и студијско разумијевање, стоје прије свега у једној онтологиској вриједности екплицираној на начин онтологије етичких вриједности, то јесте у разматрању етичких питања, проблема, дилема, и феномена  у прошлости, времену у којем живимо  и антиципацији будућности. Полазно исходиште је у разумијевању феномена етике и морала у њиховој генези те развојним облицима у данашњем свијету. Свакако значајно мјесто ће заузети проблеми добра и зла у етичким димензијама. Критички ће се размотрити општи проблеми и појмови моралног дјелања, практичне филозофије и етике, слободе као извора моралног дјелања, морални карактер и дјелатни облици морала. Тежиште и приступ етичком феномену биће на политичкој етици (етика и политика), затим етици људских права и слобода (мир и толеранција) и моралу глобалног друштва. Неопходно је да студенти политичких наука схвате која је сврха моралног дјелања, основе професионалне етике и улогу макијавелизма у политици. Указаће се на злоупотребу етике и морала у вријеме кризних и ратних збивања. Истаће се и  проблематика етике у научно технолошкој цивилизацији и истраживачкој дјелатности. Пратећи тако етичка збивања у политичкој сфери времена у којем живимо  долазимо до Левинасове констатације да етика све више преузима мјесто онтологије и постаје прворазредна филозофска дисциплина.
Исходи учења
Студенти ће се упознати са основним етичким појмовима, контроверзним дилемама и круцијалним норамативним теоријама.
Литература
1)      Кирил Темков, Добро, боље најбоље(етички лексикон за младе – о животним и грађанским моралним вриједностима) ,Бонес, Ниш, 2003. Перовић Миленко, Увод у етику, Савез педагошки друштава,20032)      Перовић Миленко, Увод у етику, Савез педагошки друштава,2003

3)      Шапиро Јан, Морални темељи политике, Филип Вишњић, Београд,2008.

Амстик Р. Марк, Међународна етика, ЈП Службени гласник, Београд, 2008. (поглавље: Етика глобалног друштва)

4)      Томпсон Ф Денис., Политичка етика и јавна служба, ЈП Службени гласник, Београд, 2007.

5)      Вуковић Слободан, Право, морал и корупција, Филип Вишњић, Београд, 2005.

6)      Јовановић Бојан, Пркос и инат, Завод за уџбенике, Београд, 2008.

7)      Кангрга М., Етика – основни проблеми и правци, Техничка књига Загреб, 2004.

8)      Ђукиђ Остоја  , Филозофски темељи морала и права, Графомарк, Лакташи, 2004.

9)      Макинтајер А., Кратка историја етике, Плато, Београд, 2000.

10)  Филозофски ријечник, уредник Филиповић В., Накладни завод Матице хрватске, Загреб, 1984.

11)  Heffe Otfried, Ethik und Politik, Frankfurt, 1979.

12)  А Companion to Contemporary Political Philosophy, Edited by Robert Goodin and Philip Pettit, Oxford, 1993.

Извођење наставе
Професор обрађује појмове, проблеме, теоријски и историјски развој предмета екс катедра, вршећи и консултације око евентуалних нејасноћа. Асистент је задужен за интерактивну анализу класичних текстова, презентације есеја те дебатовање око одређених контраверзних етичких питања. Од студента се очекује да редовно похађа наставу, одбрани есеј и савлада уџбеник.
Провјера знања
Провјера знања вршиће се у два облика: предиспитне обавезе и  усмени дио испита.
Предиспитне обавезе
Предиспитне обавезе носе 50 бодова. Колоквијум 20 бодова, есеј 20 бодова и присуство/активност 10 бодова. Од студента се очекује да уговори тему есеја са професором и редовно похађа наставу.
Завршни испит
Завршни испит обавља се усмено и на њему се провјерава знање из цијелог градива. Завршни испит носи највише 50 бодова и рокови су објављени на горе наведеној веб страници.
Оцјена из предмета
У зависности од оствареног броја бодова дефинисаних правилником оцјењивање се врши бројчано и то оцјенама:  5,6,7,8,9,10.
Садржај наставе:
 1. Уводно предавање. Упознавање са студентима и договор око обавеза. Подјела семинарских радова.
 2. Општа теорија дјелања (облици, претпоставке, традиционално-модерни појам, регулација)
 3. Појам моралног дјелања (хеленско, хришћанско, модерно и савремено поимање)
 4. Практична филозофија и етика (појам и однос)
 5. Основна етичка питања (о извору, начину успостављања, дјелатним облицима и сврси морала)
 6. Слобода као извор морала (традиционално – модерно поимање, слободна воља)
 7. Морални карактер (појам, мотиви, увјерења, савјест и кривица, заслуга и санкција)
 8. Дјелатни облици морала (врлине и пороци, дужност, закон, вриједности, норме)
 9. Хеленска и хеленистичка морална филозофија
 10. Етика и религија. Христово учење и жртва, филозофија средњег вијека
 11. Нововијековна слика свијета и етика (савременог) глобалног друштва
 12. Биоетика и Еколошка етика
 13. Политичка етика
 14. Етика људских вриједности ( мир и толеранција)
 15. Професионална етика (етика у научном истраживању, пословању, новинарству итд.)