Get Adobe Flash player
УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
Дипломске академске студије
Студијски програм: ФИЛОЗОФИЈА
Назив предмета Савремене етичке теорије
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
О 7 2п+2в 6
Наставници др Остоја Ђукић редовни професор; Горан Стојановић асистент
Oпис и циљ изучавања предмета:
Античка, ренесанса и класична етика уопште дале су одговоре на низ питања и етичких ситуација које се односе на даљу и ближу прошлост, затим на нека новија етичка кретања везана за хришћанску цивилизацију и њене посредне и непосредне изданке, али је развој капитализма изазвао радикалне промјене и секуларизацију у многим областима живота. Курс савремене етичке теорије обухватиће суштину новонасталих моралних феномена и дати преглед етичких учења у XIX и XX вијеку. Ту су заступљене савремене метаетичке теорије, савремени утилитаризм, егзистенцијалистичка етика и макијавелизам као политика глобалног друштва. Еколошка криза, развој научно-технолошке цивилизације актуализују бројна питања еколошке етике и одговорности за многа збивања од којих зависи опстанак човјека, човјечанства и планете. Контроверзе у медицинској и етици научно истраживачког рада заузимају посебну пажњу са све новијим изазовима који се односе на еутаназију, абортус, клонирање и генетски инжењеринг те експерименте који се врше на људима и животињама. Ратне драме, терор и насиље у многим дијеловима свијета, потом све израженија дехуманизација у савременом друштву, занемаривање и митологизација истине и правде у саму жижу постмодерне опсервације доводе јавну сферу и етику у медијима. Велике западне силе у првом реду САД, наступају са позиција силе, моћи, војних и ”хуманитарних” интервенција, што ствара преседане, парадоксалне ситуације и гажење основних норми међународног права и морала. Нови свјетски поредак доноси бројне аномичне појаве, аморалистичке тенденције, деструктивна понашања, поларизацију свијета на мање богатих и масовно сиромаштво, пријетње и опасности од апокалиптичних збивања. Највеће деформације и преседани десили су се у области политике па се поставља питање моралних темеља политике (Ј. Шапиро) те истине и лажи која се крије под плаштом савремене политике (Х. Арент). Посматрањем и анализом савремених економских и политичких кретања у постмодерном свијету све више до изражаја долази Марксова мисао. У модерно доба етички погледи руских мислилаца (Соловљева, Берђајева, Достојевског) дају одговоре на многе етичке дилеме и апокалиптичне пријетње. Свакако, нарочиту пажњу побуђује савремени српски морал и разне негативне тенденције које угрожавају морал и доводе до некритичког прихватања глобалних етичких оријентација. Све су учесталији, егоизам, материјализам, макијавелизам, утилитаризам, интерес, дехуманизација и отуђење у савременом свијету. Може се говорити о иморализму у савременом друштву. Да ли је то сумрак морала и сумрак вриједности? Циљ курса је да се досљедно, утемељено, научно засновано и у духу савремених стремљења анализира етичка проблематика у савременим условима живљења,  дадне њена дијагноза и укаже на опасности које пријете и човјеку и планети.
Садржај предмета:1. Упознавање са наставним програмом и обавезама студената2. Сумрак и промјена вриједности у савременом друштву (антихуманизам)

3. Преглед етичких учења у XIX и XX вијеку

4. Савремене метаетичке теорије

5. Савремени утилитаризам

6. Егзистенцијалистичка етика

7. Актуелност Маркса (морал-држава-религија)

8. Морални темељи политике (Ј. Шапиро). Истина и лаж у политици (Х. Арент)

9. Макијавелизам у савременој политици глобалног друштва

10. Еколошка криза и одговорност научно-технолошке цивилизације

11. Контроверзе медицинске етике

12. Етика у савременим медијима

13. Етички погледи Соловљева, Берђајева и Достојевског

14. Морал Срба од Немањића до данас

15. Колоквијум

Методе наставе и савладавања градива:
Професор обрађује појмове, проблеме, теоријски и историјски развој предмета екс катедра, вршећи и консултације око евентуалних нејасноћа. Асистент је задужен за интерактивну анализу класичних текстова, презентације есеја те дебатовање око одређених контраверзних етичких питања. Од студента се очекује да редовно похађа наставу, одбрани есеј и савлада обавезну литературу.
Литература:1. Стојановић Светозар, Савремена мета-етика, Нолит, Београд, 1964.2. Животић Миладин, Аксиологија, Напријед, Загреб, 1986.

3. Бауман Зигмунт, Постмодерна етика, АМГ, Загреб, 2009.

4. Сингер Питер, Увод у етику, Будућност, Нови Сад, 2004.

5. Перовић Миленко, Етика, Графомедиа, Нови Сад, 2004.

6. Кангрга Милан, Етика, Техничка књига, Загреб, 2004.

7. Сингер Питер, Практична етика, Сигнатура, Београд, 2000.

8. Шопенхауер Артур, Два основна проблема етике, Светови, Нови Сад, 2003.

9. Ниче Фридрих, Генеологија морала, Графос, Београд, 1990.

10. Ниче Фридрих, С ону страну добра и зла, АГМ, Загреб, 2002.

11. Маркузе Херберт, Човјек једне димензије, Веселин Маслеша, Сарајево, 1969.

12. Фром Ерих, Бекство од слободе, Нолит, Београд, 1989.

13. Бубер Мартин, Ја и Ти, Издавачко предузеће ”Рад”, Београд, 1977.

14. Берђајев Николај, О човјековом позвању, Руски боготражитељи, Београд, 2000.

15. Сартр Ж. Пол, Егзистенцијализам је хуманизам, Веселин Маслеша, Сарајево,1964.

16. Хајдегер Мартин, Писмо о хуманизму, у ”Путни знакови”, Плато, Београд, 2003.

17. Јонас Ханс, Принцип одговорности, Веселин Маслеша, Сарајево, 1990.

18. Мур Џон Едвард, Принципи етике, Нолит, Београд, 1963.

19. Хер Ричард, Морално мишљење, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2005.

20. Бабић Јован, Кант и Шелер (Феноменолошка критика Кантовог формализма у етици), Истраживачко издавачки центар Србије ССО, Београд, 1986.

21. Хартман Николај, Етика, Наклада Љевак, Загреб, 2003.

22. Ролс Џон, Теорија правде, CID/JP Službeni list SRJ, Podgorica/Beograd, 1998

23. Шапиро Јан, Морални темељи политике, Филип Вишњић, Београд, 2003.

24. Арент Хана, Истина и лаж у политици, Филип Вишњић, Београд, 1994.

25. Кангрга Милан, Етика или револуција (Прилог самоосвешћивању комунистичке револуције), Нолит, Београд, 1983.

26. Вељковић Владимир, Политички морал Срба од Немањића до Милошевића, Просвета, Ниш, 2001

27. The Continental ethics reader Edited By Matthew Calarco, Peter Atterton, Routledge, New York, 2003.

28. 20th Century Ethical Theory Edited By Steven Cahn and Joram Haber, Prentice Hall; Facsimile edition, 1995.

Облици провјере знања и оцјењивање:
Семинар / Презентација 20 бод. Завршни испит 50 бод. I pок
Колоквијум 20 бод. Присуство 10 бод. II рок
Име и презиме наставника који је припремио податке: Проф. др Остоја Ђукић