Get Adobe Flash player

Univerzitet u Banjoj Luci

Medicinski fakultet

Studijski program: Zdravstvene nauke

 

 

MEDICINSKA  ETIKA

Ciklus: I

Semestar: I

ETCS: 2

Status: obavezni

Fond časova: 30 (2+0)

Cilj proučavanja predmeta: Proučavanje etike i zakonitosti njenog razvoja u medicini

Nastavne metode: Teorijska nastava, seminari, konsultacije

Oblici provjere znanja: Znanje se provjerava usmeno i pismeno. Pohađanje nastave i aktivnost na času nose maksimalno do deset bodova. Završni ispit do pedeset bodova. Pozitivna ocjena se dobija ukoliko student sakupi najmanje pedeset i jedan bod.

Ime i prezime nastavnika: prof. dr Ostoja Đukić

Sadržaj predmeta:

 1. Opšte informacije o etici i medicinskoj etici
 2. Hipokrat i hipokratova zakletva, ostale zakletve i etički kodeksi medicinske etike njihove vrste i funkcija
 3. Moralno-psihološke obaveze zdravstvenih radnika prema bolesnicima
 4. Etički problemi u hirurgiji
 5. Etički problemi u psihijatriji
 6. Etički problemi u radu sa gerijatrijskim bolesnicima
 7. Etički stav prema hendikepiranim bolesnicima
 8. Pozitivne i negativne moralno-psihološke osobine ličnosti
 9. Etički stavovi prema eutanaziji i medicinska tajna
 10. Etika humane seksualnosti
 11. Istorija stomatologije – medicina kroz vijekove
 12. Etički problemi u stomatologiji
 13. Etički problemi u vezi sa transplantacijom organa
 14. Principi komunikacije zdravstveni radnik – bolesnik
 15. Etički stav ljekara prema kolegama, porodici bolesnika, društvenoj zajednici

Literatura:

 1. Marić Jovan, Medicinska etika, Centar za izdavačku djelatnost Ferijalnog saveza Srbije, Beograd, 2000.
 2. Turza Karel, Medicina i društvo (Sociološki aspekti), Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2005.
 3. Turza Karel, Medicina i društvo (Uvod u medicinsku etiku), Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2008.
 4. Hrvaćanin Slobodanka, Hrvaćanin Branko, Gavrić Živana. Etika sa istorijom medicine i stomatologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Banja Luka, 2010.
 5. Laušević Momir, Živković Uroš. Medicina i društvo, Kobolom, Smederevo, 2007.
 6. Milanović P. Dimitrije, Medicinska etika, Naučna knjiga, Beograd, 1992.
 7. Pens E. Gregori, Klasični slučajevi iz medicinske etike, Službeni glasnik, Beograd, 2007.
 8. A Companion to Bioethics, Edited by Helga Kuhse and Peter Singer, Blackwell Publishers, Oxford, London, 2001.

 

ISPITNA PITANJA 

 

1. Koji je zadatak teorijske etike?
2. Šta je ljubaznost?
3. Koji su motivi za eutanaziju?
4. Navedi pet karakteristika unutrašnje obaveznosti morala!
5. Šta je zavist?
6. U čemu se sastoji nesvjesni sadizam u stomatologij?
7. Čime se u praktičnoj etici regulišu profesionalne norme i dužnosti?
8. Šta stalno traži sujetan čovjek?
9. Koje su kazne suda časti?
10. Koje su karakteristike psihotičnih bolesnika?
11. U čemu se sastoji karakteristika svijesti?
12. Šta sadrži pojam dostojanstvo?
13. Šta se često zaboravlja kada je u pitanju bolest bolesnika kao objekta liječenja?
14. U čemu se sastoji tolerancija?
15. Id je _________________________________________________________________ superego je ___________________________________________________________
16. Koje su karakteristike ciničnosti?
17. Volja je: a. Želja za vladanjem, b. Uspjeh u radu, v. Psihička energija neophodna za realizaciju namjera.
18. Smjernost se odnosi na kombinaciju:
a. ____________________, b.______________________, v.____________________
19. Etički problemi koji se tiču gerijatrije mogli bi se definisati kao:
20. Postoje dvije vrste hendikepiranosti:
a._______________________________, b. __________________________________
21. Etički problemi u stomatologiji mogu da se iskažu na sljedeći način:
22. U privatnoj praksi stomatologa najveća opasnost je:
a. Opasnost konkurencije, b. Opasnost merkantilizacije, v. Nečuvanje medicinske
tajne.
23. Prvo etičko pravilo u oblasti humane seksualnosti je:
a. medicinsko priznanje i prihvatanje prava svake jedinke na karakteristično ispoljavanje njene seksualnosti – fiziološka činjenica,
b. pravo na različite tretmane seksualnosti,
v. seksualnost je tabu tema.
24. Za razliku od životinja šta čovjek može i mora uraditi u vezi svoga polnog nagona:
a. dužan je da se slobodno seksualno ponaša,
b.može i mora da polni nagon stav pod kontrolu,
v. ispoljavanje polnog nagona je njegova lična stvar.
25. Neverbalna komunikacija po svojoj suštini je Konstruktivna komunikacija je ona koja je:
26. Mehanizam kojim pacijent reaguje na terapeuta je transfer i on može biti:
a._____________________________, b.____________________________________
27. Zdravstveni radnik može umirućem bolesniku da pruži tri vrste utjehe:
28. Koji je profesionalni zadatak zdravstvenog radnika u pogledu smrti:
29. Međuljudski odnosi ekipe koja vrši hiruške zahvate (intervencije) treba da budu:
a. Osrednji odnosi uzajamnog razumijevanja, b. Prilično dobri odnosi, v. Da postoji savršen redi i poslušnost.
30. Ukoliko se radi o duševnom bolesniku u hirurgiji potrebno je da se za zahvat pribavi mišljenje:
a. Prijatelja, b. Najbližih članova porodice, v. Porodičnog ljekara.
31. Šta označava taština?
32. Definiši pojam klevete? 
33. Kod zdravstvenog radnika osjećanje dužnosti obuhvata:
34. Iz kojeg medicinskog dokumenta su ove riječi: ”Nikome neću, makar me na to molio, dati smrtonosni otrov, niti ću mu za njega dati savjet.”
35. Familijarnost između sestre i ljekara je (ne)poželjna jer:
a. razvija humane odnose u medicini, b. Razbija plemenitost i humanu koncepciju u radu, v. Razvija solidarnost i pospješuje pomoć u radu.
36. Odnosi u zdravstvu ne treba da se mjere po hijerarhijskoj ljestvici, već svaki zdravstveni radnik treba da ima___________________________za svoga kontrolora.
37. Definiši pojam altruizma?
38. Postoje sljedeće vrste tajni:
a. _______________________________,b._________________________________, v.________________________________.
39. Podijeljena tajna odnosi se na rad u medicini i tiče se:
a. ljekara i bolesnika, b. Ljekara, bolesnika i članova porodice, v. Svih članova ekipe.
40. Poštenje se odnosi na stav:
a.__________________________________,b._______________________________, v._________________________________, g. _______________________________.
41. Izreka ”Homo homine sacer est” znači ______________________________________ i njen autor je _______________________________________________.
42. Inertnost (učmalost) predstavlja
43. Čovjek slabe volje može ili ne može da ima adekvatno moralno ponašanje:
a. može da ima adekvatno moralno ponašanje, b. Ne može da ima adekvatno moralno ponašanje, v. Može da ima i više moralno ponašanje.
44. Navedi te barem tri stvari koje inteligencija omogućava čovjeku:
45. Bolesnik je-nije pripremljen na bolest i operaciju:
a. uvjek je pripremljen na bolest i peraciju
b. nepripremljen je na bolest i operaciju.
46. U psihijatriji se osjeća potreba za:
a. individualnim radom ljekara, b. Za prepuštanje liječenja velikom medicinskom stručnjaku, v. Za timskim radom.
47. Često se zdravstveni radnik sreće sa pacijentom koji ispoljava agresivno ponašanje koje izaziva _____________________________________ koja mora biti sublimirana tako da ne opterećuje komunikaciju sa bolesnikom.
48. Šta obuhvata izdržljivost?
49. Prema Deklaraciji iz Ženeve postoji pet kriterijuma za dijagnozu smrti:
50. Dopunska pitanja sa predavanja.