Get Adobe Flash player

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

Дипломске академске студије
Студијски програм: НОВИНАРСТВА
Назив предмета Новинарска етика
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
O VIII 2п 6
Наставници др Остоја Ђукић редовни професор; Горан Стојановић асистент
Опис и циљ изучавања предмета:

Криза савремених друштвених системa, све израженији трендови новог свјетског поредка, глобализација и ратна жаришта на Балкану, Блиском истоку и другим дијеловима свијета актуализовали су бројна питања, проблеме, контроверзе и дилеме савремене новинарске етике. У разматрању основа особености и карактеристика новинарске етике креће се од њених филозофских основа, од истине, правде и добра као основних вриједности који утичу на новинарску етику. Свакако, захваћена је историја новинарске професије која је дошла до изражаја у нашем времену и постмодерним живљењима. Новинарство се са етичког аспекта посматра у односу на цивилизованост, антисоцијална понашања и демократију у савременом свијету, а обухваћена је улога стручњака и друштвене правде у новинарској професији. Важно мјесто у разматрању новинарске етике заузимају примијењена новинарска етика, убијање истине, утицај на јавност, етички кодекс новинарске професије, документи УН о новинарству и слично. Завршна предавања су посвећена хипокризији у новинарсту и кретању ове професије од распећа до наде. Циљ изучавања овогa предмета је да се студент упозна са основним етичким проблемима новинарске професије у савременом свијету, потом да схвате историјске, социјалне, демократске и опште цивилизацијске одлике савременог новинарства у фокусу етичког феномена, као и отворена питања и контроверзе у примијењеној етици.

Садржај предмета:
1. Упознавање са наставним програмом и обавезама студента

2. Филозофско – теоријске основе новинарске етике

3. Истина и професионализам – извориште новинарске етике

4. Чиниоци који утичу на новинарску етику

5. Четврт вијека новинарске етике

6. Новинарство и цивилизованост

7. Новинарство и антисоцијално понашање

8. Новинарски стручњаци у друштвима правде

9. Новинарска демократија са етичког становишта

10. Примијењена новинарска етика

11. Убијање истине у медијима

12. Утицај на јавност путем медија

13. Етички кодекс новинара и документи УН о новинарству

14. Морална хипокризија у новинарству и пут од распећа до наде

15. Колоквијум

Методе наставе и савладавања градива:

Професор обрађује појмове, проблеме, теоријски и историјски развој предмета екс катедра, вршећи и консултације око евентуалних нејасноћа. Асистент је задужен за интерактивну анализу класичних текстова, презентације есеја те дебатовање око одређених контраверзних етичких питања. Од студента се очекује да редовно похађа наставу, одбрани есеј и савлада обавезну литературу.

Литература:
1. Павићевић Вуко, Основи етике, Култура, Београд, 1967.

2. Деј Алвин Луис, Етика у медијима, Медијски центар, Београд, 2004.

3. Ђорђевић Живорад, Распеће новинарске етике, Центар за савремену журналистику, Београд, 2006.

4. Љубојевић П., Етика и естетика екрана, Београд, 1997.

5. Баришић Паво, Демократија и етика, Хрватско филозофско друштво, Загреб, 2005

6. Ђукић Остоја, Филозофски темељи морала и права, Филозофски факултет, Бања Лука, 2002.

7. Арент Х., Истина и лаж у политици, Београд, 1989.

8. Милс Р., Етика и власт, Београд, 1964.

9. Хабермас Ј., Јавно мњење, Београд, 1964.

10. Јевтовић З., Јавно мњење и политика, Београд, 2003.

11. Хантингтон С., Сукоб цивилизација, Подгорица, 1997.

12. Бал Ф., Моћ медија, Београд,1977.

13. Албер П., Историја штампе, Београд, 1996.

14. Влајке Е., Игра друштвеног комуницирања, Београд, 1984.

15. Бодријар Ж., Друго од истог, Београд, 1995.

16. Ђорђевић Ж., Увод у новинарство, Београд, 2005.

17. Шушњић Ђ., Рибари људских душа, Београд, 1984.

18. Аристотел, Никомахова етика, Култура, Београд, 1970.

19. White R., From Codes of Ethics to Public Coulterel Truth, London, 1995.

20. Dewey J., The Public and its Problems, Chicago, 1927.

Облици провјере знања и оцјењивање:
Семинар / Презентација 20 бод. Завршни испит 50 бод. I pок
Колоквијум 20 бод. Присуство 10 бод. II рок
Име и презиме наставника који је припремио податке: Проф. др Остоја Ђукић