Get Adobe Flash player

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

Дипломске академске студије
Студијски програм: СОЦИЈАЛНОГ РАДА
Назив предмета Етика у социјалном раду
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова
O VI 2п 3
Наставници др Остоја Ђукић редовни професор
Oпис и циљ изучавања предмета:
Разматрање етике у социјалном раду полази од дефинисања овог појма као филозофске дисциплине, затим преко њене повезаности са сродним научним дисциплинама и специфичностима моралних норми и моралних вриједности у социјалном истичу се  етичке основе социјалног рада. Обухваћен је феномен савременог морала и модерни етички принципи који су дошли до изражаја у ери глобализације и стварања новог свјетског поредка у којем долази до запостављања, изокретања, митологизирања, једностраног и тенденциозног приказа и тумачења истине и правде. Зло и друге негативне појаве све више угрожавају социјалну сферу па се поставља питање остваривања добра са етичког аспекта и значаја социјалног рада и добровољних социјалних активности за све сиромашније и угроженије слојеве у савременом свијету. Захваћени су контраверзни ставови о јавности, о етици социјалног рада, као и проблеми и етичке дилеме у савременом човјечанству и њихово превазилажење путем супервизије. Интерперсонални односи између социјалног радника и клијента, питања квалитета социјалног радника у руковођењу професионалном етиком заузимају значајно мјесто и посебну пажњу и стручно – аналитички приступ. Поред позитивних моралних кретања у истраживачкој етици у социјалном раду и заступљености моралних начела у информатичком друштву, све је више не ријешених питања у овим областима, запостављања праведних решења и неправедног третмана појединих групација и слојева становништва у савременом друштву. У самој жижи интересовања налазе се обавезе – дужности социјалног радника које произилазе из професионалне етике и етичке одговорности социјалног радника према клијенту, колегама, професији и у практичним активностима. Област социјалне заштите је регулисана кодексом етичких начела, а усвојена су међународна етичка начела и стандарди којима се на равноправан начин у данашњем свијету третира проблематика социјалног рада. Свети Сава је први ударио темеље српској етици на основама агапеизма заступао одређене политичке и социјалне идеја у организацији друштва и изградњи државности.
Садржај предмета:

1. Појам етике као филозофске дисциплине

2. Савремени морал и његове карактеристике

3. Етичке основе социјалног рада

4. Социјални рад и добровољне социјалне активности са етичког аспекта

5. Етика и вриједности у области социјалног рада

6. Контраверзни ставови јавности о етици социјалног рада

7. Етичке дилеме у социјалном раду и њихово превазилажење на разне начине и путем супервизије

8. Етички односи између социјалног рада и клијента

9. Квалитети социјалног радника заступљени у руковођењу професионалном етиком

10. Истраживачка етика у социјалном раду и поштовању етичких начела у информатичком друштву

11. Обавезе – дужности социјалног радника које произилазе из професионалне етике

12. Етичка одговорност социјалног радника према клијенту, колегама, професији и пракси

13. Кодекси етичких начела везаних за социјалну заштиту

14. Међународна етичка начела и стандарди социјалног рада

15. Етичко учење и неке социјалне идеје Светог Саве

Методе наставе и савладавања градива:
Професор обрађује појмове, проблеме, теоријски и историјски развој предмета екс катедра, вршећи и консултације око евентуалних нејасноћа. Асистент је задужен за интерактивну анализу класичних текстова, презентације есеја те дебатовање око одређених контраверзних етичких питања. Од студента се очекује да редовно похађа наставу, одбрани есеј и савлада обавезну литературу.
Литература:

1. Перовић Миленко, Етика, Графомедиа, Нови Сад, 2001.

2. Петричковић Милан, Социјална мисао – Конфучијево ”Велико учење” као извориште социјалног рад, Београд, 2000.

3. Филиповић Ј., Кодекс етичких начела у социјалној заштити, Љетопис студијског центра социјалног рада, Љубљана, 2001

4. Етички кодекс запослених у центру за социјални рад Бања Лука

5. ”Социјална мисао” часопис за теорију и критику социјалних идеја и праксе (Етички кодекс националног удружења социјалних радника), Београд, 2004.

6. Љетопис студијског центра социјалног рада (Етичка начела и стандарди социјалног рада, усвојени на Генералној скупштини Међународног удружења социјалних радника Шири Ланка, 1994), Љубљана, 2001.

7. Кривична дјела против службене дужности, Службени гласник Републике Српске, бр.49/03

8. Ђукић Остоја, Филозофски темељи морала и права, Филозофски факултет, Бања Лука, 2002.

9. Ковачевић Брацо, Перић Ранка, Социјална патологија, Народна и универзитетска библиотека Републике Српске, Бања Лука, 2009.

10. Цајверт Љиља, Креативни простор терапеута, Свјетлост, Сарајево, 2001.

11. Смолић – Крковић, Супервизија у социјалном раду, Загреб, 1977.

12. Чаиновић Граби, Европски социјални рад, израда експертизе за 21.вијек, Загреб, 2001.

13. Супервизија у психосоцијалном раду, уредили Марина Ајдуковић и Љиља Цајверт, Друштво за психолошку помоћ, Загреб, 2004.

14. Миловановић Милорад, Социјални рад у установама социјалне заштите, Београд, 1995.

15. Вуковић Дренка, Систем социјалне сигурности, Службени гласник, Београд, 2002.

16. Гутовић Вукашин, Алијенирана и аутентична личност, ППГП, Коместрафика, Бања Лука, 2005.

17. Howkins P., Shohet R., Supervising in the helping profession, 1989.

18. Coulshed V., Mullender A., Menagment in Social Work, Palgrave, New York.

19. Oaks P.J., Haslow S.A., Stereotyping and social reality, Blackwell Publisher, Oxford.

Облици провјере знања и оцјењивање:
Семинар / Презентација 20 бод. Завршни испит 50 бод. I pок
Колоквијум 20 бод. Присуство 10 бод. II рок
Име и презиме наставника који је припремио податке: Проф. др Остоја Ђукић